MENÜ

 

 

 


Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
 Általános Iskola  

               3.z osztály

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ISKOLAI ÉLETTEL KAPCSOLATBAN

(Részlet a HÁZIRENDBŐL)

Napirend

 • A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Az iskolába reggel 7.30 óra és 7.50 óra között kell megérkezned. Minden diák becsöngetésre álljon készen az első óra megkezdésére. A korábban érkezők az aulában gyülekezzenek.
 • A második órára érkezők a kis-aulában fegyelmezetten várakozzanak, nem zavarva az elkezdődött tanítást.
 • A reggeli tanári ügyelet 7-kor kezdődik, 7.30 perckor az ő engedélyükkel lehet a tanterembe menni. Addig az aulában kell tatózkodni.
 • Szünetekben az ügyeletes tanárok rendelkezéseit be kell tartani.
 • Szünetekben a tanulók az aulában, a folyosón, a tantermekben tartózkodhatnak: jó idő esetén a 2. és 3. szünetben kötelezően az udvaron, a 4. és a további szünetben az udvaron is tartózkodhatnak.
 • A tornateremben, a könyvtárban a szaktantermekben csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
 • Az épületben minden diák kerülje a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
 • A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg, az osztályok órarendje a honlapon megtekinthető.
 • Az óra előtt, becsengetésre az osztályoknak már a tantermekben kell tartózkodniuk.
 • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.
 • Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és 15.00 óra között.
 • A szülők reggelente a kis aulában köszönjenek el a gyermekeiktől. A pedagógusokat a fogadó idejükben keressék fel.

 

 

Étkezés

 • Az iskola tanulóinak étkezését a büféautomata és az ebédlő biztosítja. Becsengetés után a büfé-automatában diák nem vásárolhat!
 • Az ebédlő igénybevételére az étkezési rend alapján van lehetőség.
 • Az ebédelésre az órarend függvényében a 4-5-6. tanítási óra befejezése után folyamatosan 11.30-14.00 óra között kerül sor.
 • Az étteremben az 1. és 2. osztály számára a heti beosztás szerint 5-6. évfolyamos tanulók terítenek.
 • Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Az étkezésedre pedagógusok felügyelnek.
 • A reggeli tejet, kakaót a hetesek osztják, az iskolagyümölcsöt a portás osztja.

Egyéb előírások

 • Az egész napos osztályok, a napközisek és tanulószobások ebéd után kb. 13.45-ig az udvaron tartózkodnak, ahol szervezett vagy szabad játékokkal töltik az időt vagy látogatást tehetnek múzeumban, galériában, sétán vagy egyéb irányított foglalkozáson vehetnek részt.
 • A tanítási órák után a tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az iskola területén.
 • A 7-8. órára, vagy délutáni foglalkozásra várók az udvaron, napközis teremben; tanulószobás tanteremben tartózkodhatnak, magatartásuk nem zavarhatja a tanítás rendjét.
 • Az iskola területére csak a nevelést-oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.
 • Pénzt, értéktárgyakat, mobiltelefont, tablet PC-t, a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. Az első tanóra elején le kell adni a pedagógusnak, amit a tanítás végén kap vissza.
 • Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.
 • Az iskolai tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanuló kötelessége.
 • Az iskolai vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból vagy szándékosan okozott károkért a tanuló, ill. gondviselője anyagilag a teljes kár megtérítésével felelős.
 • A tanulóval szemben fegyelmező vagy fegyelmi intézkedés hozható.
 • A tantermekben elhelyezett készülékeket (számítógépek, interaktív táblák, AV eszközök stb.) a tanulók nem kapcsolhatják be, engedély nélkül nem működtethetik.

 

Asztali nézet